کاشکی فریب

کاش دوباره فریبت را می‌خوردم ای عشق. کاش دوباره می‌گداختم در وهم سوزناکت. از تمنا لبریز می‌شدم. شوق چهره‌ام را برمی‌افروخت و غم، چشمهایم را می‌بارید. کاشکی انتظار لبریزم می‌کرد و زمان چندان به‌کندی می‌گذشت در غیابت که وزنه‌های سنگینش ادامه مطلب…

بی هیچ بهانه‌ای

«تو مال اینجا نیستی!» همه‌تان راست می‌گویید. حق با شماست. من مال اینجا نیستم. ای کاش گریخته بودم در آن روز تبدار. گرچه می‌دانم به هر کجا که می‌گریختم، صداها بلندتر می‌شد که «تو مال اینجا نیستی!» نمی‌دانم شاید دوست ادامه مطلب…