تعبیر بیداری

چرا می‌خواهی به غم و افسردگی تعبیرش کنی؟ تصویر میزی است و گلدانی، و صورتکی. گلها معمولاً تعابیری قراردادی دارند که چندان از آنها سر در نمی‌آورم. صورتک را اما می‌شود دو جور فهمید؛ مثل خیلی از چیزها. دهان کج ادامه مطلب…