خوش باشی!

بـاشـد بروی بجای ما، خوش باشـی؛
غـم را بزنی به پای ما، خـوش باشی؛
مـا نغمـه نابجـا و نـاخـوش بـودیم؛
ای کـاش بدون نای ما خوش باشـی.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.